Rakennushistoriaselvitys (RHS) on keino muodostaa
kokonaiskuva rakennuksesta tai rakennusryhmästä.
RHS kokoaa tiedot kohteen historiasta, muutosvaiheista
ja nykytilasta yksiin kansiin.

RHS on tietopohjainen aineisto kohteen suunnittelijalle, päätöksentekijälle,
ylläpitäjälle sekä käyttäjälle. Hankkeen
käynnistysvaiheessa laadittu kattava selvitys opastaa
huomioimaan kohteesta esiin nousseet arvot koko
hankkeen ajan. Se on siten hyvä työkalu ja tietolähde
suunnittelun ja päätöksenteon kaikissa vaiheissa sekä
opas rakennuksen käyttäjälle.


Rakennushistoriaselvityksen tulee vastata kysymyksiin
”Millainen rakennus tai rakennusryhmä on?” ja ”Miksi se
on sellainen kuin se on?” RHS kuvaa kohteen historiaa ja
nykytilaa tutkien niiden välistä suhdetta. Samalla se on
kertomus, tarina kohteen historiasta nykyhetkeen saakka.
Selvitykseen sisältyy analyysi siitä mikä on arvokasta,
vaalittavaa ja suojeltavaa. Objektiivisesti laadittu päätöksiä
tukeva tutkimus auttaa ymmärtämään rakennusta
sellaisena kun se on.

Rakennushistoriaselvityksen tarkka sisältö, laajuus ja
painopiste ovat sidoksissa kohteen kokoon, ominaisuuksiin
ja suunniteltuihin toimenpiteisiin. Kaavoituksen,
muutostöiden, peruskorjauksen tai restauroinnin tarpeet
painottuvat eri tavoin.